Zorg op onze school

Ieder kind verdient goed onderwijs. Uitgangspunt is dat we de mogelijkheden van kinderen vooropstellen. Niet alleen bij kinderen met een beperking of leer- of gedragsproblemen, maar ook bij talentvolle leerlingen en hoogbegaafde leerlingen.

Ondersteuning voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zijn kinderen die, op basis van de onderwijsinhoudelijke gegevens, extra hulp en begeleiding nodig hebben. Deze leerlingen krijgen een individueel en passend onderwijsprogramma aangeboden met als doel  hen zo optimaal mogelijk te kunnen laten participeren binnen het reguliere basisonderwijs.
Onder leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte verstaan wij:

Kinderen die problemen hebben met de sociaal emotionele ontwikkeling.
Kinderen met onverstaanbaar gedrag, deze kunnen zowel naar binnen als naar buiten gericht zijn.
Kinderen die problemen hebben met hun werkhouding.
Kinderen die problemen hebben met de motorische vaardigheden.
Kinderen die problemen hebben met de spraaktaalontwikkeling.
Kinderen die juist een overstijgend onderwijsaanbod nodig hebben, hoogbegaafde kinderen.
Kinderen die niet met de grote groep mee kunnen komen.
Kinderen waar, na het afnemen van de methode gebonden toetsen, verschil is op te merken met de toets(en) van daarvoor.
Kinderen die voor de CITO toets een IV of een V score behalen.
Kinderen die voor de CITO toets een ander resultaat behalen dan verwacht.
Kinderen met een OPP.
Kinderen met een onderwijsarrangement.