Visie

Elk kind is uniek en als school willen we daar de ruimte voor geven. We willen het maximale uit elke leerling halen en proberen het onderwijs zo vorm te geven dat het optimaal aansluit bij individuele talenten en mogelijkheden van ieder kind.
We zien onszelf als een organisatie met een opvoedende taak in de ruimste zin van het woord. Het leren van de vaardigheden taal, rekenen, schrijven en mediawijsheid vinden we belangrijk, maar ook het bevorderen van creativiteit, de motorische ontwikkeling en het stimuleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals (zelf)vertrouwen, respect, kennisnemen van de eigen en andere culturen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Onze school biedt zoveel mogelijk een veilige werk- en leefomgeving voor de kinderen, de ouders en hun leerkrachten.

 

Dit is onze missie:
Obs Herman Gorter staat voor een openbare, veilige basisschool, met modern onderwijs en behoud van sterke tradities.
Dit is onze visie:
De Herman Gorter is een school, waar een warm en positief schoolklimaat de basis van het onderwijs vormt. We zijn een lerende organisatie die vormgeeft aan gepersonaliseerd, onderzoekend en passend onderwijs.
Schoolklimaat:
Onze opvattingen t.a.v. een goed schoolklimaat zijn gebaseerd op de psychologische basisbehoeften van Luc Stevens:

 

Relatie
Een relatie van leerlingen met de andere leerlingen of de leerkracht wordt versterkt als een leerling invloed heeft op de manier waarop er met hem of haar wordt omgegaan.

Competentie
Leren wordt betekenisvoller voor een leerling als deze invloed heeft op wat er wordt geleerd en hoe er wordt geleerd, waardoor zijn gevoel van competentie toeneemt.

Autonomie
Wanneer een leerling zich betrokken weet bij belangrijke thema’s in de eigen leer- en leefomgeving, versterkt dat de autonomie en daarmee de eigenwaarde van de leerling.

 

Vanuit de theorie van Luc Stevens zijn de volgende drie schoolafspraken tot stand gekomen:
                    Iedereen mag erbij horen!
                    Wij leren samen met plezier!
                    Je mag trots zijn op jezelf!
Deze afspraken zijn bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de school, zoals de leerlingen, de ouders, de teamleden en anderen.