MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (M.R.) legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders. De secretaris maakt een verslag van het afgelopen jaar en de penningmeester maakt een financieel jaarverslag en een begroting voor het nieuwe jaar. Ouders worden in de gelegenheid gesteld te reageren.

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (M.R.) die handelt op basis van een medezeggenschapsreglement. De raad heeft formele bevoegdheden. De M.R. bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. Voor elk lid geldt een zittingsperiode van drie jaar. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De M.R. bepaalt zelf de periode waarin een lid zitting heeft. De directeur kan volgens het reglement geen lid zijn van de M.R., maar woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De M.R., of iedere geleding apart, heeft instemmings- of adviesrecht t.a.v. beleidszaken, afhankelijk van de bepalingen wat dat betreft in het reglement. In de M.R.-vergaderingen komen o.a. aan de orde: de personele formatie, de schoolorganisatie, de klassenorganisatie, het schoolbudget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en pleinen, enz. De M.R. houdt zich bezig met het beleid van de school in algemene zin. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouders en personeel dragen hun steentje bij aan het beleid van de school. De directie bereidt dit beleid voor en het wordt via de inspraakorganen van teamvergadering en M.R. vastgesteld. De M.R. bestaat momenteel uit 4 gekozen ouders en 3 personeelsleden (de leden van de M.R. staan vermeld op onze website). Zij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. De vergaderingen van de M.R. zijn openbaar. U kunt dus als toehoorder de M.R.-vergadering bijwonen. Echter niet tijdens het bespreken van agendapunten die gaan over financiële zaken, stukken betreffende de jaarvergadering en over individuele personeelsleden. De M.R. kan over bepaalde zaken de “achterban” raadplegen voordat zij zich uitspreekt over een onderwerp. De M.R. is geen instantie waar officiële klachten gedeponeerd worden.

De notulen staan in onze interne communicatie-applicatie.

 

De MR bestaat uit:

Lianne Sloep (Leerkracht)

Joel Assink (Leerkracht) 

Derya Kol (Leerkracht)

Emre Eskiyenenturk (Ouder)     

Yvo Gijssen (Ouder)

Mariët van Buuren (Ouder)

 Habibe Burlage (Ouder)