Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wij zien ouders als partners in de opvoeding. Het is belangrijk dat ouders en de school elkaar regelmatig van informatie voorzien. Afspraken kunnen zowel op initiatief van leerkrachten als van ouders gemaakt worden. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor een optimaal verloop van de schoolloopbaan van de kinderen en komt tot uiting in een hechte samenwerking tussen ouders en school en de mogelijkheden voor inspraak in de medezeggenschapsraad (MR).
SchoolPraat-app is het online communicatiesysteem die we gebruiken waarbij ouders en personeel overal en altijd kunnen inloggen. Alle ouders krijgen via school een uitnodiging met een unieke aanmeldingscode. Op SchoolPraat-app vindt u de nieuwsbrief genaamd Gortermail met informatie over diverse schoolzaken. Op de groepspagina vindt u informatie betreffende de groep. Ook is de agenda met de jaarplanning te vinden op onze SchoolPraat-app.

Spreekmiddagen
In het begin van elk schooljaar houden de leerkrachten van groep 2 t/m 8 met alle ouders en hun kind een startgesprek. In februari vinden de verplichte rapportgesprekken plaats voor groep 2 t/m 7. In oktober en juni is er de mogelijkheid om in te schrijven voor een facultatief gesprek.
In groep 8 zijn in oktober de gesprekken met het voorlopig advies en in februari de gesprekken met het definitieve advies.

Voor de groep 8 leerlingen en hun ouders wordt elk jaar een voorlichtingsavond POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) georganiseerd. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met de leerkracht een afspraak te maken na schooltijd.