Groep 1/2

Een dag bij de kleuters

Wij beginnen de dag in de kring. In de kring bespreken wij de dag, de datum, het seizoen en wat wij deze dag gaan doen met behulp van de dagritmekaarten. Er wordt voorgelezen, gezongen en er worden taal- en rekenspelletjes gedaan. We lezen met regelmaat interactief voor, waarbij we de taalontwikkeling en het begrijpend luisteren stimuleren.
Twee dagen in de week is er inloop, dan ligt er een werkje of een spelletje klaar. De ouders mogen dan meedoen.
Na de kring mogen de kinderen zelf kiezen met behulp van het kiesbord. Tijdens speelwerktijd gaan de kinderen zelfstandig of met juf aan het werk. Dit is ook het moment om te spelen en te knutselen. Er zijn meerdere speelwerktijdmomenten gedurende de dag. Tijdens de speelwerktijd geven de leerkrachten en de onderwijsassistenten ook instructie aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen.
Tussendoor eten we fruit en drinken we water. De kinderen lunchen met de juf in de klas en ook dit willen wij graag zo gezond mogelijk houden.
Er zijn twee buitenspeelmomenten gedurende de dag. De kinderen spelen onder toezicht op het schoolplein. De kleuters krijgen daarnaast om de week gym van een vakleerkracht in het speellokaal en de leerkracht geeft op de andere momenten zelf gymles. Dit gebeurt volgens een vast rooster.

Zicht op ontwikkeling

We volgen de ontwikkeling van uw kind door tussentijdse observaties. Drie keer per jaar vullen wij ons leerlingvolgsysteem Looqin in. Hierin registreren we de schoolse ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.

  Extra activiteiten
  • Les in het biologisch lescentrum  
  • Leskist van het biologisch lescentrum in de klas  
  • Les uit het cultuurmenu
  • Schoolreis   
  Onze hoeken

  De klas is ingericht in hoeken. Zo heeft iedere groep een huis-, reken-, taal- , ontdek-/ techniek- en knutselhoek. Verder is er bij elk thema een thematafel.
  Wanneer de kinderen gekozen hebben voor een bepaalde hoek, gaan ze zelfstandig met het materiaal in de hoeken spelen/ werken en leren.
  Het materiaal in de hoeken wordt regelmatig gerouleerd, zodat het materiaal uitdagend en vernieuwend blijft.
  De centrale hal is ingericht met een grote bouwhoek en verschillende zandtafels. Hier wordt het spelen met kinderen uit de andere kleutergroepen gestimuleerd.

  Er hangt een lijn met de dagritmekaarten en op het kiesbord hangen kaartjes met de activiteiten die de kinderen die dag kunnen kiezen.

  Piramide digitaal

  In de kleuterbouw werken we met de methode Piramide, deze methode werkt met thema’s. De thema’s sluiten aan bij de interesses van de kinderen o.a. herfst, wonen, ziek en gezond, kunst en feest. De zeven kleutergroepen werken samen, zodat de kinderen hetzelfde aanbod krijgen. De leerkrachten houden rekening met het individuele kind. 

   Rekenen

   We rekenen met de spellen en de activiteiten uit het programma “Met sprongen vooruit”.

   SEL

   Aan de sociaal emotionele ontwikkeling werken we in een groep natuurlijk de hele dag, maar daarnaast wordt hier ook een methode voor ingezet. De methode die wij gebruiken is Kwink. Aan de hand van verschillende thema’s worden sociale vaardigheden besproken, gestimuleerd en ingeoefend. 

    Beweging

    De motorische ontwikkeling is belangrijk bij kleuters. Daarom spelen we gedurende de dag twee keer buiten. De kinderen spelen onder toezicht op het schoolplein. De kleuters krijgen daarnaast elke week gymles van een vakleerkracht in het speellokaal. De leerkracht geeft op de andere momenten zelf de gymles. Dit gebeurt volgens een vast rooster.

    Schakelklas

    In groep 2 werken sommige kinderen in de schakelklas. Daar krijgen zij extra begeleiding in de Nederlandse taal.

    Tutor

    In de kleutergroep is ook een tutor. Deze begeleidt kleine groepjes.

    VVE Thuis

    VVE thuis is een programma voor ouders en kinderen, wat thuis uitgevoerd moet worden en het kind stimuleert in zijn ontwikkeling. De taalontwikkeling staat centraal, maar het programma heeft een breder aanbod. Het programma loopt parallel aan de thema’s in de klas. Zo krijgt het kind zowel thuis als op school dezelfde woorden aangeboden. Per schooljaar worden er 8 themabijeenkomsten gepland. De deelnemende ouders komen dan bij elkaar en krijgen instructie over de opdrachten die bij het thema horen. Er is ook ruimte om ervaringen en knelpunten te bespreken. De materialen die bij dit programma horen krijgt u van school. Daar staat tegenover dat u bij de themabijeenkomsten aanwezig bent en thuis met uw kind aan de slag gaat. Het moet een gezellig moment zijn, samen met uw kind. Voor meer informatie kunt u terecht bij de groepsleerkracht.

     

    Contact met ouders

    Aan het begin van het schooljaar houdt de leerkracht een startgesprek met u. Tijdens het schooljaar bespreken we 3x per jaar de ontwikkeling van uw kind met u tijdens een oudergesprek.
    Via SchoolPraat informeren we u over ons onderwijs en de zaken die spelen in de kleuterbouw. U kunt zelf via de mail of via de telefoon contact opnemen met de leerkracht van uw kind.