Groep 5

Ons onderwijs in groep 5

Wat een kind in groep 5 leert is verdeeld over kernvakken en vakken gericht op brede ontwikkeling. Kernvakken in groep 5 zijn Nederlands en rekenen. Het kernvak Nederlands richt zich op lezen, schrijven, (werkwoord)spelling, taal- en redekundig ontleden, woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. Vakken gericht op de brede ontwikkeling zijn oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Op de Herman Gorter krijgen kinderen vanaf groep 5 het vak Engels. Naast nieuwe vakkennis, wordt er in groep 5 ook steeds meer aandacht besteed aan ‘leren leren’. Dit gaat bijvoorbeeld over taakaanpak en reflectie op werk.  

Vakken gericht op de brede ontwikkeling zijn oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Dit laatste wordt één keer per week aangeboden door een vakdocent. De lesstof in groep 5 bouwt voort op de lesstof uit groep 4 en bereidt kinderen voor op de lesstof in groep 6. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn. 

Vanaf groep 5 werken de kinderen voor het eerst met een laptop en neemt er één kind uit de klas plaats in de leerlingenraad. Ook starten wij in groep 5 met het geven van huiswerk. Wekelijks krijgen de kinderen één blad met rekensommen en oefenen zij thuis verder de tafels en klokkenElke dag lezen is ook erg belangrijk.  

Zicht op ontwikkeling

We volgen onze leerlingen dagelijks via het gemaakte werk en de methodetoetsen.

Twee keer per jaar nemen we de Citotoetsen uit het leerlingvolgsysteem af:

 • Midden groep 5 (M5): januari 
 • Eind groep 5 (E5): mei / juni

Gesprekkencyclus:  

 • Startgesprek : begin van het schooljaar 
 • Voortgangsgesprek: november (facultatief) 
 • Rapportgesprek 1: februari  
 • Rapportgesprek 2: juli (facultatief)
Extra activiteiten
 • Les in het biologisch lescentrum  
 • Leskist van het biologisch lescentrum in de klas  
 • Les uit het cultuurmenu   
 • Voorstelling bij Fluxus  
 • Schoolkorfbal  
 • Schoolreis   
Vakken in het rooster
 • Rekenen / Automatiseren  
 • Taal 
 • Spelling  
 • Schrijven  
 • Technisch lezen / Voorlezen  
 • Begrijpend lezen  
 • Studievaardigheden  
 • Woordenschat  
 • Wereldoriëntatie: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek  
 • Engels  
 • Sociaal Emotionele Vorming / Burgerschap  
 • Verkeer  
 • Gym  
 • Creatief (Muziek, knutselen etc.) 
Rekenen

Wij werken met de methode Wereld in getallen 5 via Snappet 

In groep 5 breiden kinderen hun rekenvaardigheden uit groep 4 verder uit. De getallen waarmee kinderen rekenen worden groter. Kinderen leren optellen en aftrekken met getallen onder de 1000. Aan het einde van groep 5 komen vaak ook sommen tot de 10.000 aan bod. Ook leren zij analogierekenen: 900 + 900 = 1800, denkend aan 9 + 9 = 18 en 20 X 50 = 1000, denkend aan 2 X 5 = 10. Daarnaast leren kinderen kolomsgewijs optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Hieronder staat een globaal overzicht van wat kinderen in groep 5 leren,  

 

 • Getallen tot 1000 (plaatsen op een getallenlijn, optellen en aftrekken)  
 • Automatiseren van de tafel van 6 t/m 9  
 • Automatiseren van de deeltafels t/m 10  
 • Vermenigvuldigen en delen (zonder en met rest)  
 • De juiste bewerking uit een verhaal kunnen halen (contextsommen)  
 • Rekenen met geld  
 • Klokkijken (analoog en digitaal)  
 • Lengtematen op volgorde zetten (kunnen inschatten hoe groot/zwaar iets is)  
Taal

We gebruiken de methode Taal actief via Snappet 

In groep 5 wordt het kernvak Nederlands verder uitgediept met taal- en redekundig ontleden. Taalkundig ontleden gaat om het benoemen van woordsoorten in een zin. Redekundig ontleden gaat om het benoemen van zinsdelen in een zin. 

Taalkundige woordsoorten: 

 • Lidwoord 
 • Zelfstandig naamwoord 
 • Bijvoeglijk naamwoord 
 • Werkwoord 
 • Voorzetsel 
 • Voegwoorden 

Redekundige begrippen: 

 • Onderwerp 
 • Persoonsvorm: 

Verder wordt er aandacht besteed aan alfabetiseren, enkelvoud/meervoud en aan verkleinwoorden. 

Spelling

Wij werken met de methode Spelling in beeld via Snappet 

We hebben dagelijks een vijf woordendictee en een zin van de dag. Hiermee herhalen we spellingscategorieënIn groep 5 herhalen kinderen de spellingregels uit groep 4 en krijgen ze nieuwe regels aangeboden, zoals: 

 • Korte / lange klanken  
 • d / t  
 • au (w) / ou (w)  
 • f / v  
 • ei / ij  
 • ch (t)  
 • stomme e (-el/-er/-en/-te)  
 • eeuw / ieuw / uw  
 • aai, ooi, oei  
 • -lijk / –ig / –heid  
 • ng / nk 
Lezen

Wij werken met de methode Nieuwsbegrip via Snappet.

Onze leerlingen hebben de kans om zich op verschillende manieren te ontwikkelen op leesgebied; tutorlezen en niveau lezen.  

Net als in groep 4 oefenen kinderen in groep 5 met technisch lezen. Leerlingen verbeteren hun technische leesvaardigheid door veel leeskilometers te maken. Hoe meer woorden en teksten leerlingen lezen, hoe hoger de leesprestaties. 

 In groep 5 komt de nadruk nog sterker te liggen op begrijpend lezen omdat een goed tekstbegrip ook nodig is voor de zaakvakken. Maar ook bij het vak rekenen moet een kind teksten lezen en begrijpen. 

Daarom krijgen leerlingen in groep 5 nieuwe leesstrategieën aangeboden en leren zij complexere teksten te verklaren. Zo leren zij het verschil tussen feiten en meningen herkennen. Ook leren zij informatie en meningen uit verschillende bronnen met elkaar te vergelijken en te beoordelen. 

We gebruiken de methode Nieuwsbegrip en oefenen ook regelmatig met leesteksten in oefenboekjes.

Wereldoriëntatie

We gebruiken de methode Faqta, dit is een uitdagende video-based leerplatform voor kinderen in het basisonderwijs, waar de leerkracht de coach, de motivator en de inspirator is. De kinderen werken samen aan uitdagende opdrachten waarbij de leerkracht zorgt voor structuur en ondersteuning. Kinderen leren over van alles: van programmeren, virtual reality en het Romeinse Rijk tot het nadenken over oplossingen tegen de opwarming van de aarde. Wij maken vandaag het onderwijs van de toekomst en bereiden kinderen voor op de banen van de toekomst.

Het is een geïntegreerd programma dat de kerndoelen dekt:
• kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld
• complete leerlijn digitale geletterdheid
• complete leerlijn topografie
• kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie
• onderzoekend leren met Faqta Talent
• meer dan twintig thema’s per jaargroep om uit te kiezen

Eigenaarschap

Het programma is gebouwd om eigenaarschap te ontwikkelen. Leerlingen doen in tweetallen kennis op met de online kennistegels en gaan aan de slag met de verwerkingsopdrachten. De leerkracht begeleidt het leerproces en zorgt voor differentiatie. Met behulp van het dashboard kan de voortgang van leerlingen in de gaten gehouden worden en bepaalt de leerkracht welke stof klassikaal behandeld wordt.

21e-eeuwse vaardigheden

Samenwerken en het gebruik van digitale middelen vervullen een prominente rol in het leerplatform. De online kennistegels gaan gepaard met verwerkingsopdrachten in het doeboek. Met deze opdrachten worden de 21e-eeuwse vaardigheden geoefend. Ze leren o.a. proefjes te doen, hun mening te geven, zich creatief te uiten en oplossingsgericht te denken.

Faqta Talent

Faqta biedt een uniek Talentaanbod, waarmee leerlingen hun blik op de wereld verbreden. Ze kunnen zich verdiepen in onderwerpen als ‘Hoe word je DJ?’, ‘Hoe werkt een animatie?’ of ‘Wat is nepnieuws?’. Leerlingen leren een onderzoeksvraag te bedenken, een onderzoek uit te voeren en leren hun onderzoek te presenteren.

Engels

Wij gebruiken voor Engels de methode Groove.me

Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me oefenen de kinderen Engels te spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. 

SEL

Wij gebruiken de methode Kwink 

Daarin leren de kinderen besef te hebben van zichzelf en de ander, ze leren relaties hanteren, keuzes te maken en zelfmanagement.   

Verkeer

Voor verkeer gebruiken wij de methode Let’s go.  

Dit is een methode voor het geven van verkeerslessen in het klaslokaal. Dit doen we aan de hand van filmpjes, oefeningen en praktijksimulaties. We laten de kinderen in een veilige omgeving verkeerssituaties oefenen. 

Schrijven

Voor schrijven gebruiken wij de methode Schrijven doe je zo. We leren blokschrift.

Elk kind een goed leesbaar handschrift leren dat er verzorgd uitziet en dat in een vlot tempo geschreven kan worden. Dat is het doel van Schrijven leer je zo!