Groep 4

Ons onderwijs in groep 4

Wat een kind in groep 4 leert is verdeeld over kernvakken en vakken gericht op brede ontwikkeling. Kernvakken in groep 4 zijn taal en rekenen. Vakken gericht op de brede ontwikkeling zijn oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. 

De lesstof in groep 4 bouwt voort op de lesstof uit groep 3 en bereidt kinderen voor op de lesstof in groep 5. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn. 

In groep 4 werken de kinderen voor het eerst op een laptop. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen ook thuis elke dag lezen.  

Zicht op ontwikkeling

We volgen onze leerlingen dagelijks via het gemaakte werk en de methodetoetsen.

Twee keer per jaar nemen we de Citotoetsen uit het leerlingvolgsysteem af:

 • Midden groep 4 (M4): januari 
 • Eind groep 4 (E4): mei 

We bespreken de ontwikkeling van uw kind samen met u.

Gesprekkencyclus:  

 • Startgesprek : begin van het schooljaar 
 • Voortgangsgesprek: november (facultatief) 
 • Rapportgesprek 1: februari  
 • Rapportgesprek 2: juli (facultatief)
Extra activiteiten
 • Les in het biologisch lescentrum  
 • Leskist van het biologisch lescentrum in de klas  
 • Les uit het cultuurmenu   
 • Voorstelling bij Fluxus  
 • Schoolkorfbal  
 • Schoolreis   
Vakken in het rooster
 • Rekenen / Automatiseren  
 • Taal 
 • Spelling  
 • Schrijven  
 • Lezen: Technisch lezen / Voorlezen  
 • Begrijpend lezen 
 • Woordenschat  
 • WO: Aardrijkskunde / Geschiedenis / Natuur en Techniek
 • Sociaal Emotioneel Leren / Burgerschap  
 • Verkeer  
 • Gym  
 • Creatief  
Rekenen

Wij vinden het belangrijk dat er een doorlopende leerlijn rekenen is. Daar hebben we samen afspraken overgemaakt. In elk leerjaar worden nieuwe onderdelen aangeboden en al bekende onderdelen geoefend,

Wij werken In groep 4 t/m 8 via Snappet met het onderdeel Instruct.
Voor het automatiseren gebruiken we Rekensprint. 
Wekelijks zetten we de spellen/activiteiten van “Met Sprongen Vooruit” in.

In groep 4 ligt het accent op:
– getalbegrip t/m 1300
– rekenen via het tiental
– plus en minsommen tot 100 automatiseren
– tafels 1 t/m 5 en 10
– klokkijken hele uren, halve uren en kwartieren

 

Taal

We gebruiken de methode Taaldoelen via Snappet. Deze methode combineert verschillende taal- en spellingdoelen binnen één thema. 

Het lesmateriaal biedt doorlopende leerlijnen van groep 4 t/m 8 voor woordenschat, mondelinge taal, taalbeschouwing & grammaticaschrijvenspelling. De lessen zijn ontwikkeld volgens bewezen didactische aanpakken en recente inzichten over effectief taal- en spellingonderwijs. Zo zijn de lessen woordenschat opgebouwd volgens het 4-takt model van Verhallen. 

 

Spelling

We gebruiken de methode spellingdoelen via Snappet. Deze methode combineert verschillende taal- en spellingdoelen binnen één thema. 

We hebben dagelijks een vijf woordendictee en een zin van de dag. Hiermee herhalen we spellingscategorieënIn groep 4 herhalen kinderen de spellingregels uit de vorige groepen en krijgen ze nieuwe regels aangeboden.

 

 

Lezen

””In groep 4 blijft technisch lezen erg belangrijk. 
Leerlingen verbeteren hun technische leesvaardigheid door veel leeskilometers te maken.
We halen regelmatig nieuwe boeken uit de Bieb en doen veel activiteiten om het leesplezier te bevorderen.

Onze leerlingen hebben de kans om zich op verschillende manieren te ontwikkelen op leesgebied; tutorlezen, niveau lezen en het lezen met individuele begeleiding..  

Hoe meer woorden en teksten leerlingen lezen, hoe hoger de leesprestaties. 

In groep 4 wordt bovendien  aandacht gegeven aan begrijpend lezen. Zowel voor de zaakvakken als ook voor rekenen is het belangrijk dat uw kind begrijpt wat het leest. 
De teksten van ‘Oefenschrift Begrijpend Lezen’ worden  gebruikt voor het aanleren en oefenen van begrijpend lezen. 

Wereldoriëntatie

We gebruiken Faqta, een uitdagend video-based leerplatform voor kinderen in het basisonderwijs, waar de leerkracht de coach, de motivator en de inspirator is. De kinderen werken samen aan uitdagende opdrachten waarbij de leerkracht zorgt voor structuur en ondersteuning. Kinderen leren over van alles: van programmeren, virtual reality en het Romeinse Rijk tot het nadenken over oplossingen tegen de opwarming van de aarde. Wij maken vandaag het onderwijs van de toekomst en bereiden kinderen voor op de banen van de toekomst.

Het geïntegreerde programma bevat:
• kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld
• complete leerlijn digitale geletterdheid
• complete leerlijn topografie
• kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie
• onderzoekend leren met Faqta Talent
• meer dan twintig thema’s per jaargroep om uit te kiezen

 

In groep 4 werken wij verkennend aan de methode, We gaan hierbij uit van leren met en van elkaar. Het jaar kent 5 vaste thema’s en 1 keuzethema.

Eigenaarschap

Faqta wordt ingezet om het eigenaarschap van kinderen te vergroten. Leerlingen doen in tweetallen kennis op met de online kennistegels en gaan aan de slag met de verwerkingsopdrachten. De leerkracht begeleidt het leerproces en zorgt voor differentiatie. Met behulp van het dashboard kan de voortgang van leerlingen in de gaten gehouden worden en bepaalt de leerkracht welke stof klassikaal behandeld wordt.

 

21e-eeuwse vaardigheden

Samenwerken en het gebruik van digitale middelen vervullen een prominente rol in het leerplatform. De online kennistegels gaan gepaard met verwerkingsopdrachten in het doeboek. Met deze opdrachten worden de 21e-eeuwse vaardigheden geoefend. Ze leren o.a. proefjes te doen, hun mening te geven, zich creatief te uiten en oplossingsgericht te denken.

Faqta Talent

Faqta biedt een uniek Talentaanbod, waarmee leerlingen hun blik op de wereld verbreden. Ze kunnen zich verdiepen in onderwerpen als ‘Hoe word je DJ?’, ‘Hoe werkt een animatie?’ of ‘Wat is nepnieuws?’. Leerlingen leren een onderzoeksvraag te bedenken, een onderzoek uit te voeren en leren hun onderzoek te presenteren.

SEL

Wij gebruiken de methode Kwink 

Daarin leren de kinderen besef te hebben van zichzelf en de ander, ze leren relaties hanteren, keuzes te maken en zelfmanagement.   

Verkeer

Voor verkeer gebruiken wij de methode Let’s go.  

Dit is een methode voor het geven van verkeerslessen in het klaslokaal. Dit doen we aan de hand van filmpjes, oefeningen en praktijksimulaties. We laten de kinderen in een veilige omgeving verkeerssituaties oefenen. 

Schrijven

Voor schrijven gebruiken wij de methode Klinkers. 

Elk kind een goed leesbaar handschrift leren dat er verzorgd uitziet en dat in een vlot tempo geschreven kan worden.